Шумораи маҷалла - 4

АГЕНТИИ СИЁСИИ РОССИЯ ВА ИСЛОҲОТИ БУХОРО

Розиқзода А.Ш.

Илмҳои таърих ва археология

АЗ ТАЪРИХИ ЗИЁРАТИ ДОХИЛӢ ВА ПАРАСТИШИ ҶОЙҲОИ МУҚАДДАС АЗ ҶОНИБИ ТОҶИКОНИ ОСИЁИ МИЁНА

Исамитдинов Ж.Б.

Илмҳои таърих ва археология

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА ҶОЙГОҲИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛӢ ДАР ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ

Комилов К.И.

Илмҳои филология

ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ СИЛОҲИ ҶАНГӢ ВА АСЛИҲАИ ҚАЛЪАКӮБ ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ

Бобоҷонова Д.А.

Илмҳои филология

ДОИР БА ХУСУСИЯТҲОИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ БО ҶУЗЪҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ НОМИ ҲАЙВОНОТ ДАР ГУРӮҲИ ЗАБОНҲОИ ШУҒНОНӢ-РӮШОНИИ ЗАБОНҲОИ ПОМИРӢ

Мирзошоев С.

Илмҳои филология

ТАСАРРУФ ГАРДИДАНИ ВИЛОЯТҲОИ ҶАНУБИИ МОВАРОУННАҲР АЗ ҶОНИБИ ҒУРИЁН

Турсунов Н.О., Шарипов М.М.

Илмҳои таърих ва археология

ИФОДАҲОИ ИНВЕКТИВӢ ЧУН ВОҲИДИ ФУНКСИОНАЛИИ ФАЗОИ ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНӢ

Слободянюк Н.Л.

Илмҳои филология

ИСТИФОДАИ ИБОРАҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ БО ВОЖАҲОИ АСЛАН ТОҶИКӢ ВА ВОЖАҲОИ ИҚТИБОСИИ ЗАБОНҲОИ ЭРОНӢ ДАР ТАЪРИХНОМАҲОИ САДАҲОИ X-XIII

Ҷӯраева С.Б.

Илмҳои филология

АНДЕШАҲО РОҶЕЪ БА БАЪЗЕ ПАЙВАНДАКҲОИ ТОБИШИ ИНКОРИДОШТА ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Юсупова М.И., Ғиёсова С.Г.

Илмҳои филология

КАЛИМАҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ ВА УСУЛИ ТАФСИРИ ОНҲО ДАР ФАРҲАНГҲО

Маллаева М.А.

Илмҳои филология

НАҚШИ МАЪБАДҲОИ ЗАРДУШТӢ ДАР ТАШАККУЛИ ТОПОНИМИЯИ СУҒД

Аюбов А.Р., Ваҳобова Г.Қ.

Илмҳои таърих ва археология

РОҶЕЪ БА МУТАНОСИБИИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ ВА СИНТАКСИСИ АКТУАЛӢ

Ғанизода С.

Илмҳои филология
[12  >>