1. Ҳайъати таҳрири маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» мақолаҳои  ба маҷалла омадаро дар давоми 1 моҳ баррасӣ мекунад.

2. Мақолаҳои илмии  ба идораи  маљалла омада, аз тақризнависии  ҳатмӣ мегузаранд.

3. Марҳилаҳои тақризнависӣ:

а) дар марҳилаи аввали тақризнависӣ пешбинӣ мешавад:

·        муқаррар намудани мутобиқати  мақола ба  соҳаи маҷалла ва рубрикаҳои мавзўӣ

·        риоя шудани талаботи маҷалла  дар бобати ба расмиятдарории мақола

·        муайян намудани сатҳи  илмии баёни мавод

·        мавҷудияти додаҳои оморӣ, ҷадвалҳо, диаграммаҳо, расмҳо, ки  натиҷаҳои  тадқиқотро тасдиқ мекунанд.

б) дар мавриди риояи талаботи банди 3.а тақризнависӣ ба  мўҳтавои мақола сурат мегирад. Маќола бо назардошти мавзўъ ба мутахассиси соҳа супурда мешавад, ки ў нуктаҳои зеринро муайян мекунад:

·        мутобиқати мўҳтавои мақола ба мавзўи он;

·        муҳиммияти  мавзўи мавриди  тадқиқ;

·        навигарии илмии мулоҳизаҳое, ки дар мақола омадааст;

·        аҳамияти назарӣ ва  амалии натиҷаҳои тадқиқот;

4. Муқарриз дар давоми 15 рўзи корӣ ба ҳайъати таҳрир тақризеро ирсол мекунад, ки  дар бобати  нашри мақола пешниҳодҳо дорад.

5. Агар  ба мақола тағйирот даровардан лозим бошад,  муқарриз зикр менамояд, ки  кадом тасҳеҳу иловаҳоро бояд муаллифи мақола ворид созад.

6. Дар мавриди тақризи манфӣ муқарриз вазифадор аст раддияи мудаллал  пешниход кунад.

7. Тақриз  дар намуди чопӣ  ва дар ҳомили электронӣ  ба расмият дароварда, ба он муқарриз имзо мегузорад ва мўҳри  муассисаи ҷои кори муассис гузошта  мешавад.

8. Нусхаҳои  аслии тақризҳо  дар Идораи  маҷаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» гузошта мешавад.

9. Ҳайъати таҳрир  ҳақ дорад маводи ба идора омадаро таҳрири илмӣ ва адабӣ кунад.

10. Баъди як моҳ ҳайъати таҳрир муаллифро дар бораи натиҷаи тақриз ва мўҳлати  нашри мақола огоҳ менамояд.

11. Ҳайъати таҳрир ба  муаллиф як нусхаи маҷҷонии маҷалларо, ки дар он  мақолаи ў нашр  шудааст, пешниҳод менамояд.