Шумораи маҷалла - 3

«Наҷдиёт»-и Абӯмузаффари Абевардӣ ва арзиши адабии он

Ризоева П.

Илмҳои филология

Андешаҳо роҷеъ ба муҳиммияти омӯзиши таърихи ҷашну маросимҳо ва таснифи намудҳои онҳо (дар мисоли фарҳанги ҷашнии халқи тоҷик)

Каримзода О.К., Исомитдинов Ж.Б.

Илмҳои таърих ва археология

Вижагиҳои корбурди баъзе аз ҳиссачаҳо дар осориадабиёти форсии тоҷикии садаҳои Х – ХIII

Қӯрғонов З.Д.

Илмҳои филология

Вижагиҳои пойдормонии аносири луғавии “Бадоеъ-ул-вақоеъ” дар гӯишҳои муосири тоҷикӣ

Ҳасанзода А.

Илмҳои филология

Истихроҷи маъдан ва металлургия дар Саразм

Рахимов Н.Т., Олимов Д.Р.

Илмҳои таърих ва археология

Корбурд ва вежагиҳои сарфии пешвандҳои сифатсоз дар забони адабии тоҷикии қарнҳои XVIII ва XX

Ашрапов Б.П.

Илмҳои филология

Хусусиятҳои луғавию маъноии ибораҳои фразеологӣ бо ҷузъи шумора дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ

Дадобоева Р.С.

Илмҳои филология

Марҳалаи нави камолшиносӣ дар Тоҷикистон

Мирзоюнус М. (Ходжаева)

Илмҳои филология

Мулоҳизаҳо доир ба нашри кирилии достони “Ҳумой ва Ҳумоюн”-и Хоҷуи Кирмонӣ

Самеев А., Тоҷибоев Ш.Г.

Илмҳои филология

Оид ба як тобиши маъноии калимаи “тозӣ” дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ

Юлдошев А.Қ.

Илмҳои филология

Вижагиҳои бозофаринии образҳои шахсиятҳои таърихӣ ба забони тоҷикӣ дар романи Шарл де Костер “Тил Уленшпигел”

Мурувватиён Ҷ.Ҷ.

Илмҳои филология

Роҷеъ ба мафҳуми категорияҳои грамматикӣ дар забон ва намудҳои онҳо

Шарипов А.Ш., Қӯзиева Н.М.

Илмҳои филология
[12  >>