0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Мулоҳизаҳо доир ба нашри кирилии достони “Ҳумой ва Ҳумоюн”-и Хоҷуи Кирмонӣ

Муаллиф (он)

Самеев А., Тоҷибоев Ш.Г.

Чакидаи мақола

Тақриз ба нашри достони “Ҳумой ва Ҳумоюн”-и шоири маъруфи асри ХIV Хоҷуи Кирмонӣ, ки б а “Хамса”-и ӯ  дохил мешавад. Матни кириллии достонро кормандони муассисаи давлатии “Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ” (Хуҷанд, Тоҷикистон) ба нашр омода сохтаанд. Зикр гардидааст, ки то нашри нашри мазкур мухлисони назм аз имкони ошноӣ бо “Хамса”-и  Хоҷуи Кирмонӣ, ки дар таърпихи адабиёти тоҷик  баъди Амир Хусрави Деҳлавӣ  (асри ХIII) шоири дувуми  ба “Хамса”-и Низомии Ганҷавӣ  ҷавоб навишта  ба шумор меравад, маҳрум буданд. Муқоисаи муфассали достон, ки ба ҳуруфи кириллӣ  баргардон шудааст, бо матни нашри адабиётшиносони маъруфи тоҷик  Камол Айнӣ (Теҳрон, 1367) ва чопи Саид Ниёзи Кирмонӣ (Теҳрон, 1370) сурат гирифта, норасоӣ, камбудӣ  афтодагиҳои нашри мавриди тақриз  зикр шудааст.

Калидвожаҳо

матншиносӣ, таърихи адабиёти тоҷики асри XIV, эҷодиёти Хоҷуи Кирмонӣ, достони “Ҳумой ва Ҳумоюн”, қиёс, нақди адабӣ

Пайнавишт

1.    Анварӣ, Ҳасан. Фарҳанги бузурги сухан. Теҳрон: Сухан,1381.- 1532с.- 2 ҷ.

2.    Ашӯрова, М.М.  Вижагиҳоисохторӣ вамундариҷавииҲумойва Ҳумоюн”-иХоҷуиКирмонӣ//Номаидонишгоҳ. Силсилаиилмҳоигуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ.-2016.-№ 3(48).-С.135-138.

3.    Бурҳон, Муҳаммадҳусайн ибни Халафи Табрезӣ.Бурҳони қотеъ. Бо саъй ва эҳтимоми МуҳаммадМуин. Дар 5 муҷаллад. Ҷ.1.-Теҳрон:Амири кабир, 1357.-550с

4.    Кирмонӣ, Хоҷу. Ҳумой ва Ҳумоюн. Бо тасҳеҳи Камол Айнӣ / ХоҷуиКирмонӣ. Теҳрон: ИнтишоротибунёдифарҳангиЭрон, 1347. -255с.

5.    Кирмонӣ, Хоҷу. Хамса. Бо тасҳеҳиСаидНиёзиКирмонӣ/ХоҷуиКирмонӣ.-Кирмон: Нақши ҷаҳон, 1370.- 802 с.

6.    Кирмонӣ, Хоҷу. Хамса. Таҳиява тавзеҳиБаҳромРаҳматов, ОқилбойОқиловваШоираОлимова/ХоҷуиКирмонӣ.- Хуҷанд:Хуросон, 2017.- 880 с.

7.    Партав, Абулқосим. Вожаёб. ҷ.1.-Теҳрон: Асотир,1377.-730с.

8.    Фарҳангизабонитоҷикӣ(АзасриХтоибтидоиасриХХ). Иборатазду ҷилд.-М: Советскаяэнциклопедия, 1969.- Ҷ.2. -948 с.

9.    Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор.Ҷ.7.-Душанбе: Адиб. 1989.-542с.

Таърихи нашр

Среда, 24 Февраль 2021