Шумораи маҷалла - 4

НОМГУЗОРӢ ВА АЛҚОБИ АРАБӢ ЯКЕ АЗ НИШОНАҲОИ НУФУЗИ ЗАБОНИ АРАБӢ БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ДАР ҚАРНҲОИ VIII-X

Ҳамробоев Н.А.

Илмҳои филология

ЛЕКСИКАИ МАРОСИМИ ХОСТГОРӢ ДАР ЛАҲҶАИ ХУҶАНД

Ҳасанова М.И.

Илмҳои филология

ТАҲЛИЛИ ҚИЁСИИ ИҚТИДОРИ КАЛИМАСОЗИИ ПЕШ ВАНДҲОИ ЗАРФСОЗИ ТОҶИКИИ БА-, БО- ВА МУОДИЛҲОИ АНГЛИСИИ ОНҲО

Ашрапов Б.П.

Илмҳои филология

«ДЕВОН-УЛ-АДАБ»-И ФОРОБӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАРҲАНГНИГОРИИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ

Ғиёсов Н.И.

Илмҳои филология

АНДЕШАҲО ДАР БОРАИ ҚАЙДҲОИ ЭТИМОЛОГӢ ДАР ТАЪРИХНОМАҲОИ САДАҲОИ X-XIII

Давлатзода Р.

Илмҳои филология

БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО РОҶЕЪ БА МОҲИЯТ ВА ТАҲАВВУЛИ МУСИҚИИ КЛАССИКИИ ТОҶИКОН - «ШАШМАҚОМ» ДАР ҚАРНИ ХХ –ИБТИДОИ XXI

Рустамов Д.А., Исамитдинов Ж.Б.

Илмҳои таърих ва археология

ВИЖАГИҲОИ ҶУМЛАҲОИ УНВОНӢ ВА ЭЛЛИПТИКӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Ибрагимова Р.А., Мавлонов Ш.О.

Илмҳои филология

АЗ ТАЪРИХИ ТАРҶУМАҲОИ РУСИИ “ШОҲНОМА”-И А.ФИРДАВСӢ

Шарипов В.А.

Илмҳои филология

ИНЪИКОСИ ҶАШНҲО ВА РӮЗҲОИ МУҲИМИ ФОРСҲО ДАР «ҚОНУНИ МАСЪУДӢ»-И АБУРАЙҲОН БЕРУНӢ

Бобоев Ю.А.

Илмҳои таърих ва археология

МАВҚЕИ КАЛИМАҲОИ РУСӢ-БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ БАҲМАНЁР

Қодирова Ф.Р.

Илмҳои филология

НАҚШИ ВОҲИДҲОИ ОДОБИ МУҲОВАРАТ ДАР УСЛУБИ РАСМӢ-КОРГУЗОРӢ

Ҷӯраева М.Р.

Илмҳои филология

ВИЖАГИҲОИ ТАРҶУМАИ МАҶОЗОТ ДАР ТАРҶУМАИ ПОВЕСТИ А.САМАД “РӮДАПО” АЗ ТОҶИКӢ БА РУСӢ

Хусейнова З.С.

Илмҳои филология
[12  >>