0.0/5 овоз (0 овозҳо)

ИНЪИКОСИ ҶАШНҲО ВА РӮЗҲОИ МУҲИМИ ФОРСҲО ДАР «ҚОНУНИ МАСЪУДӢ»-И АБУРАЙҲОН БЕРУНӢ

Муаллиф (он)

Бобоев Ю.А.

Чакидаи мақола

Боравишитаҳлилӣ-қиёсӣахборирисолаиАбурайҳонБерунӣ «ҚонуниМасъудӣ» оидбаҷашнҳоварӯзҳоимуҳимифорсҳодардинизардуштия  баррасӣ шудааст. АхборифавқуззикриБерунӣбоҳамингунамаълумотиӯаз «Осор-ул-боқия» ва «Китоб-ут-тафҳим»мавридимуқоисақароргирифтааст. Бартариятимаълумоти «Осор-ул-боқия» нишондода, таъкидгардидааст, кидаринмасъалаахбори «ҚонуниМасъудӣ» гарчандетоандозаемухтасарбошадҳам, бархеазонҳодардигаррисолаҳоиАбурайҳонБерунӣдучорнамеоянд. Ҳамчунинқайдшудааст, киАбурайҳонБерунӣдар «ҚонуниМасъудӣ»  ном, моҳварӯзитаҷлилкунии 34 ҷашнварӯзҳоимуҳимифорсҳоро, кибозардуштияалоқамандӣдоштанднатанҳономбаркардааст, балкиоидбааксарионҳомаълумотиарзишмандазқабилисабабипайдоиш, тағйирёбӣварасмуойинибоонҳовобастагирдовардааст.

Калидвожаҳо

АбурайҳонБерунӣ, «ҚонуниМасъудӣ», «Осор-ул-боқия», «Китоб-ут-тафҳим»,ҷашнҳо, зардуштия

Пайнавишт

1.    Абу  Райхан  Беруни.  Канон  Масуда  //  Избр.  произведения.    Т.V.    Ч.1.  Ташкент: Фан, 1973. – 648 с.

2.    Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгориклар (Осор-ал-боқия)  // Танланган асарлар. Ж. I. – Тошкент: “O’zbekiston”NMIU, 2022. – 648 б.

3.    Абу Райҳон Беруний. Қонуни Масъудий  // Танланган асарлар. Ж. IV. – Тошкент: “O’zbekiston”NMIU, 2022. – 544 б.

4.    Абурайҳон Берунӣ. Осор–ул–боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 c.

5.    Абӯрайҳони  Берунӣ.  Китоб–ут–тафҳим  ли–авоили  саноат–ит–танҷим. – Душанбе: Дониш, 1973. – 286 с.

6.    Абу  Райхан  Бируни.  Памятники  минувших  поколений   / Избранные произведения. – Т. I. – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1957. – 486 с.

7.    Абурайҳон Бирунӣ. Осор–ул–боқия. – Теҳрон: Сипеҳр, 1377. – 611 с.

8.    Абурайҳон Бирунӣ. Осор-ул ал-боқия ан ал-қурун ал-ҳолия. (Нусхаи Эдинбург - факсимиле)[Матн].–Тошкент: “Маънавият”,    2023. – 448 с.

9.    Абурайҳон  Муҳаммад  ибн  Аҳмад  ал-Бирунӣ.  Китоб  ал-Қонун  ал-Масудӣ. – Ҷ.1 – Ҳайдаробод: Доират-ул-маорифи Усмония, 1954. –  Усули дастрасӣ: https://www.jphogendijk.nl/biruni/QM-Book2.pdf

10.Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бирунӣ. Қонуни Масъудӣ фи-л-ҳайа ва-н-нуҷум // Берлин Ahlwardt 5667. Нусхаи рақамии итобхонаи давлатии Берлин. – Усули дастрасӣ: https: // digital.staatsbibliothek-berlin.de/ werkansicht/ ?PPN=PPN646159240.

11.Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бирунӣ. Ал-Қонун ал- Масъудӣ // Берлин Ms. Or. Quart 1613. Нусхаи рақамии китобхонаи давлатии Берлин. – Усули дастрасӣ: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/ werkansicht/?PPN=PPN866898093

12.Абурайҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бирунӣ. Ал-Қонун ал-Масъудӣ фи ал-ҳайя ва-ал-нуҷум // Захираи дастхатҳои арабии китобхонаи миллии Фаронса «Галлика». – Arabe № 6840. – 410 с.

13.Абурайҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бирунӣ. Ал-Осор ал-боқия  ан ал-қурун  ал-ҳолия // Захираи  дастхатҳои  арабии  китобхонаи  миллии  Фаронса  «Галлика». – №.1489. – 342 с.

14.Муҳаммад ибн Аҳмад Бирунӣ. Ал-Қонун ал-Масъудӣ // Китобхонаи Британия дар Лондон. – Or. 1997. Нусхаи рақамии китобхонаи рақамии Қатар. – Усули дастрасӣ:  https:// www.qdl. qa/en /archive / 81055/vdc_100022880536.0x000001

15.Бобоев Ю.А. Тарҷумаи тоҷикии боби ёздаҳуми китоби дуюми «Қонуни Масъудӣ»-и Абурайҳони Берунӣ / Маводи конференсияи илмӣ-назариявии байналмиллалӣ дар мавзӯи “Мақоми Абурайҳони Берунӣ дар таърихи тамаддуни форс-тоҷик”, бахшида ба 1050-солагии мутафаккири бузург. – Бохтар, 2023. – С.54-62.

16.Таърихи халқҳои шарқи ал-Берунӣ / Зери таҳрири доктор Карл Эдуард Захау. – Лейпциг, 1878. – 501 с. 

Таърихи нашр

Среда, 17 Январь 2024