Шумораи маҷалла - 2

ВЕЖАГИҲОИ САРФӢ ВА ДАРАҶАИ КОРБУРДИ АВЗОНИ ҶАМЪИ ШИКАСТАИ АРАБӢ ДАР “ТАРҶУМАИ ТАЪРИХИ ЯМИНӢ”-И ҶУРФОДИҚОНӢ

Ғиёсов Н.И., Ашрапов Б.П.

Илмҳои филология

АЗ ТАЪРИХИ ИДИ ГУЛҲО ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ (ИБТИДОИ АСРИ ХХ)

Исамитдинов Ж.Б.

Илмҳои таърих ва археология

АҲАММИЯТИ “ШОҲНОМА” - И ФИРДАВСӢ ДАР ШИНОХТИ НОМАҲОИ ТОИСЛОМИИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ

Зоиров Ҳ.З.

Илмҳои филология

БОЗТОБИ УСЛУБИ АВФӢ ДАР ИСТИФОДАИ САРЧАШМАҲОИ “ҶАВОМЕЪ-УЛ-ҲИКОЁТ ВА ЛАВОМЕЪ-УР-РИВОЁТ”

Агзамова Р.Э.

Илмҳои филология

ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ НОМИ ГИЁҲ ВА ГУЛҲО ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ

Бобоҷонова Д.А.

Илмҳои филология

МАВҚЕИ ВОЖАИ «ОТАШ» ДАР ТАШАККУЛИ КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ ДАР НАЗМИ БЕДИЛ

Олимҷонов М.О.

Илмҳои филология

МАЙДОНИ СЕМАНТИКИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СЕРМАЪНОИ ИФОДАКУНАНДАИ «ҲАРАКАТҲОИ ИНСОН» ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

Азимова М.Н., Азизова М.С.

Илмҳои филология

МАХСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ ҚОИДАҲО ВА МЕЪЁРҲОИ АХЛОҚИ КАСБӢ ДАР ОИТ “ВАРОРӮД”

Бобоҷонова М.С.

Илмҳои филология

МУҚОИСАИ МАОНӢ ВА ВАЗИФАҲОИ ПАЙВАНДАКИ «АГАР» ДАР ОСОРИ САДАҲОИ Х-ХIII ВА ДАВРАИ МУОСИР

Қӯрғонов З.Д.

Илмҳои филология

ВАЛИАҲД САИД АМИР ОЛИМХОН – ШОГИРДИ КОРПУСИ КАДЕТИИ НИКОЛАЕВ (БАР АСОСИ МАВОДИ БОЙГОНӢ)

Каландаров Т.С.

Илмҳои таърих ва археология

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ДАВРАБАНДИИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ (таҳили таърихнигорӣ)

Солиходжаева С.А.

Илмҳои таърих ва археология

РОҶЕЪ БА МАРҲИЛАИ ДУЮМИ «АҲДИ БОШУКӮҲ» ДАР ТАЪРИХИ РАВОБИТИ ТОҶИКИСТОНУ ФАРОНСА (СОЛҲОИ 2021-2022)

Шарифзода Ф.А.

Илмҳои таърих ва археология
[12  >>