Шумораи маҷалла - 4

Бозтоби тимсоли Юсуф дар ғазалиёти Назирии Нишопурӣ

Маҳмудзода Обидҷони Бекназар

Илмҳои филология

Вазифа ва маъноҳои пешоянду пайвандакҳо дар «Маснавии Маънавӣ» - и Ҷалолуддини Румӣ

Қӯрғонов Зоҳид Деҳқонович

Илмҳои филология

Вожаҳои ифодагари паранда дар «Хамса»-и Низомии Ганҷавӣ ва тафсири онҳо дар фарҳангҳо

Бобоҷонова Дилбарҷон Абдумўминовна

Илмҳои филология

Воситаҳои эксплиситии ифодаи муносибатҳои сабабу натиҷа дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Юсупова Манзураҷон Ибрагимҷоновна

Илмҳои филология

Зикри ҷашни Сада дар ашъори шоирони арабизабони форсу тоҷик (қарнҳои IX-X)

Ҳомидиён Ҳикматшоҳ Комилӣ

Илмҳои филология

Зоҳиршавии баъзе хусусиятҳои алоқаҳои синтаксисӣ (грамматикӣ) ва асосҳои мантиқии он дар забонҳои тоҷикиву ўзбекӣ

Шеронов Бойирбой Ғозибоевич

Илмҳои филология

Аз таърихи фаъолияти соҳибкории занон дар соҳаи аграрии Тоҷикистон (дар охири асри ХХ ва аввали ХХI)

Бобоқулова Маҳлиё Абдусатторовна

Илмҳои таърих ва археология

Таҷрибаи тасвирӣ ва прогрессияи композитсионии воҳидҳои фразеологӣ дар ташаккули сохтори маънои онҳо

Мирзохонова Матлуба Мирзохашимовна

Илмҳои филология

Консепсияи шахсият дар матни публитсистикаи воқеъгаро

Зарипова Шаҳноза Тоҳировна

Илмҳои филология

Амсилаҳои лексикию грамматикии экспрессияи матни бадеӣ ва сохторҳои мантиқию семантикии онҳо

Дусматова Шахло Валиевна

Илмҳои филология

Мақоми калимаҳои ҳиндӣ дар ташаккули композитҳои навъи Татпуруша дар назми Бедил

Олимҷонов Мўсо Обидович

Илмҳои филология

Ба калимаҳои номустақил табдил ёфтани зарф дар забонҳои тоҷикию ўзбекӣ

Солихоҷаева Шаҳнозахон Анвархоҷаевна

Илмҳои филология
[12  >>