Шумораи маҷалла - 2

Баъзе мулоҳизаҳо роҷеъ ба матншиносии мухаммаси Зоири Хуҷандӣ бар ғазали Бедил

Ҳомидова Шамсия Мирзорустамовна

Илмҳои филология

Баҳсе дар шинохти осори аслии Айнулқузоти Ҳамадонӣ

Зоиров Ҳалимҷон

Илмҳои филология

Инъикоси ономастикаи таърихии Хоразм дар осори Абўрайҳон Берунӣ

Бобоев Юсуф Абдулхатович

Илмҳои таърих ва археология

Морфемаи омонимии флективии “-er” дар забони англисӣ ва муодилҳои тоҷикии он

Усмонова Малоҳат Эҳсоновна

Илмҳои филология

Мулоҳизаҳо дар бораи баъзе вижагиҳои тарҷумаи ВФ”Маснавии маънавӣ” ба забонҳои русию англисӣ

Муминова Шахзода

Илмҳои филология

Муруре ба тарҷумаи осори манзум (дар мисоли тарҷумаи ашъори шоирони қарнҳои Х-ХII)

Ҳамробоев Насимҷон Абдуллоҷонович

Илмҳои филология

Нақши Ҷаббор Расулов дар рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон (солҳои 50-ибтидои 80-уми асри ХХ)

Темиров Хушрӯзҷон Зарифович

Илмҳои таърих ва археология

Ҷараёни конъюнксионализатсия дар забони тоҷикӣ

Солихоҷаева Шаҳнозахон Анвархоҷаевна

Илмҳои филология

Омӯзиши синхронию қиёсии муносибатҳои мантиқию грамматикӣ дар ибораҳои забонҳои гуногунсохтор

Шеронов Бойирбой Ғозибоевич

Илмҳои филология

Сохтори семантикӣ ва грамматикии воҳидҳои фразеологии феълӣ дар забони тоҷикӣ

Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна

Илмҳои филология

Пайвастшавии қисмҳои ҷумлаҳои мураккаб бо ёрии пайвандак ва бепайвандак дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ

Абдуллоева Саноатхон Шарифовна

Илмҳои филология

Тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиёти Бедил

Нуралӣ Нуров

Илмҳои филология
[12  >>