Шумораи маҷалла - 1

Масъалаҳои топонимика ва ҷойгузории шаҳрҳои марказии Фарғона дар маъхазҳои хитоӣ ва таърихнигории муосир

Аюбов Абдусалом Рауфович,

Илмҳои таърих ва археология

Категорияи ҳудуди перфектӣ дар забонҳои муосири англисӣ ва тоҷикӣ

Исматуллоев Ҳусейнбой Очилович

Илмҳои филология

Категорияҳои грамматикии шаклҳои ғайритасрифии феъл дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ

Ибрагимова Рано Абдушукуровна

Илмҳои филология

Мероси насрии Аҳмади Ҷом

Мирзоҳофизиён Меҳрафкан Мирзоҳофиз

Илмҳои филология

Мулоҳизаҳо дар бораи фаъолияти тарҷумонии Лоиқ Шералӣ

Ҳомидова Наргис Шарифҷоновна

Илмҳои филология

Шароитҳои ҷамъиятию сиёсии инкишофи «Қирғиз радиосу» дар марҳилаи муосир

Султанова Жыпар Оморовна

Илмҳои филология

Окказионализмҳо дар “Девон”-и Фарзона

Савринисо Ғанизода

Илмҳои филология

Хусусиятҳои истифодаи василаи услубии қиёс дар матнҳои бадеӣ

Сайфитдинова Мунира Раҳматовна

Илмҳои филология

Робитаи чанд вожаи марбут ба ҷонишини «Таърихи байҳақӣ» бо гўишҳои муосири тоҷикӣ

Азимова Умеда Абдумавлоновна

Илмҳои филология

Роҷеъ ба этимологияи чанд вожаи ифодагари ҷонварони домӣ дар “Хамса”-и Низомии Ганҷавӣ

Бобоҷонова Дилбарҷон Абдумӯминовна

Илмҳои филология

Сарнавишти чанд вожаи фаромўшшудаи тоҷикиасл дар забони англисӣ

Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна

Илмҳои филология

Таъсири осори паҳлавӣ ба номаҳои Абдулҳамиди Котиб ва ривоҷи он дар номанигории арабизабон ва форсу тоҷик

Шокиров Ҷамшед Валиевич

Илмҳои филология
[12  >>