0.0/5 овоз (0 овозҳо)

АЗ ТАЪРИХИ ДИГАРГУНСОЗИҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ҶМШС ТОҶИКИСТОН

Муаллиф (он)

Ҳомидзода Ф.М.

Чакидаи мақола

Фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ ва комитети инқилобии ҶМШС Тоҷикистон оид ба амалӣ гардонидани сиёсати аграрӣ ва ҳалли мушкилоти кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таъсиси Комиссариати халқии зироаткорӣ, Саридораи хоҷагии об, Анбори давлатии кишоварзӣ ва Фонди давлатии тухмӣ заминаҳои воқеии татбиқи сиёсати кишоварзии Ҳукумати Шӯравиро дар ҷумҳурӣ бунёд гузоштанд. Масъалаҳои зерини амалӣ гардонидани тадбирҳои иҷтимоӣ ва аграрӣ дар деҳоти тоҷик ба риштаи таҳлил кашида шудаанд: бозгардонидани муҳоҷирон аз Афғонистон, ба деҳқонон додани замин, ба деҳқонон додани қарзи давлатӣ, ташкили интихобот ба шӯроҳои маҳаллӣ ва ғайра. Усулҳои рафъи қафомонии деҳқонон, ки монеаи асосӣ дар роҳи татбиқи ислоҳоти замину об дар ҶМШС Тоҷикистон ба шумор мерафтанд, зикр шудаанд. Таҷрибаи мазкури оғози солҳои 20-уми қарни ХХ дар солҳои аввали соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки мамлакат бо мушкилоти мушобеҳ рӯ ба рӯ гардид, муфид буд.

Калидвожаҳо

ҶМШС Тоҷикистон, Комиссариати халқии зироаткорӣ, муборизаи синфӣ, дигаргунсозии аграрӣ, ислоҳоти замину об, сиёсати аграрӣ, эъломия

Пайнавишт

1.        Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикиста­не (1920-1929 гг.). Сб. документов, Ч.1.- Сталинабад, 1940. – 179 с.

2.        Шарипов Я. Борьба трудящихся масс Таджикистана за укрепление Советской власти в период деятельности Революционного комитета Таджикской АССР (1924-1926 гг.). – Труды Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР, Т. 39. Сталинабад, 1955. – 268 с.

3.        Отчёт организационного бюро КП(б) Узбекистана в ТАССР, 380с.

4.        Народное хозяйство Таджикистана.- Душанбе: Союзучетиздат,1972 (к 50-летию СССР) – 225 с. 

5.        КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов.- Москва, 1983. Т. 3 (1922-1925).- 670 с.

6.        Коммунистическая партия Таджикистана в документах и цифрах. – Душанбе: Ирфон, 1984. -165с. 

7.        ЦГА РУз, ф. 86, оп. 1, д. 4043, л. 10.

8.        Правда. 1926. 30 ноября.

9.        ЦГА РУз. Ф. 86. Оп. 1, Д. 3372, Л. 8.

10.    Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1929-1937 гг.). – Душанбе: Дониш, 1986.-203с.

11.    Раджабов С.А. В.И.Ленин и советская национальная государственность. –Душанбе: Ирфон, 1970. – 686 с.

12.    ЦПА ИМЛ, Ф. 623. Оп. 1. Д. 305. ЛЛ. 42-43.

13.    ПА ТФ ИМЛ, Ф. 63. Оп. 1. Д. 2. Л. 92.

14.    ПА ТФ ИМЛ, Ф. 63. Оп. 1. Д. 2. Л. 92.

15.           Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР. 1926-1937 гг. Сб. документов и материалов. Том 1. – Душанбе: Ирфон.- 686 с.

16.    ЦГА РТ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 5. Л. 87.

17.    ЦГА РУз. Ф. 837. Оп. 2. Д. 216. Л. 146.

Таърихи нашр

Понедельник, 15 Ноябрь 2021