5.0/5 овоз (1 овозҳо)

АСИММЕТРИЯ ДАР ТАРҶУМАИ БАДЕӢ (дар мисоли тарҷумаи “Наврӯзнома”-и Умар Хайём)

Муаллиф (он)

Мақсудов У.О.

Чакидаи мақола

Зуҳуроти асимметрияи байнифарҳангӣ дар тарҷумаи англисии “Наврӯзнома”-и Умар Хайём мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Ҳолатҳои нобаробарии вижагиҳои грамматикӣ дар матни асл ва тарҷума муайян гардидаанд.Омӯзиши асимметрияи байнифарҳангӣ дар тарҷумаи асари номбурда аз нуқтаи назари хусусиятҳои байнифарҳангӣ ва байнизабонӣ сурат гирифта, бо далелу асноди илмӣ намунаҳои зиёд ҳаллу баррасӣ шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки тарҷумаи реалияҳо, луғатҳои бемуодил, културемаҳои фарҳангӣ ва дигар воҳидҳои луғавӣ нодуруст анҷом ёфтааст. Ҳамчунин ба зуҳуроти асимметрияи байнизабонӣ аз лиҳози луғавӣ ва грамматикӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. Хулоса шудааст, ки дар аксар маврид тарҷума ислоҳталаб аст ва нобаробарии категорияҳои грамматикӣ, сохтору таркибҳои синтаксисӣ, ибораҳои исмӣ, феълӣ ва сифатӣ бо муодилҳои англисӣ ба назар мерасад. Дар асоси муқоисаи нусхаҳои русӣ ва англисии “Наврӯзнома” ҳадс задан мумкин аст, ки тарҷумаи англисӣ аз намунаи русӣ анҷом ёфтааст.

Калидвожаҳо

тарҷумаи бадеӣ, асимметрия, робитаҳои байнифарҳангӣ, асимметрияи байнифарҳангӣ, асимметрияи грамматикӣ, Наврӯзнома, Умар Хайём, тарҷумаи англисӣ

Пайнавишт

 

 1. 1.        Античность как тип культуры / А. Ф. Лосев, Н. А. Чистякова, Т. Ю. Бородай и др./-М.: Наука, 1988.-336 с.
 2. 2.        Буддизм и средневековая культура народов Средней Азии. - Новосибирск: Сибирское отд-ние, 1980. - 177 с.
 3. 3.        Грушаева, Л.И., Цурикова, Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учебное пособие [Текст] / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. - 2-е изд., дополн. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. - 424 с.
 4. 4.        Гуревич П.С. Культурология. - М.: Проект, 2003. - 336 с.
 5. 5.        Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова. - СПб.: КАРО, 2005. - 352с.
 6. 6.        Карпухина В. Н. Конструирование лингвистической реальности при смене семиотического кода культуры: монография. - Барнаул: Издательство Алтаиского университета, 2013. - 232 с.
 7. 7.        Комилов Р. Мухтасари таърихи адён / Р. Комилов. - Душанбе: Сино, 1995. - 90 саҳ.
 8. 8.        Леута О.Н. Ю.М. Лотман. О трех функциях текста // Вопросы философии. 2002. № 11. С. 165-173.
 9. 9.        Лотман Ю.М. Культура и информация // Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002б. - 768 с.
 10. 10.    Лотман Ю.М. Устная речь в историко-культурной перспективе // Статьи по семиотике культуры и искусства. - СПб., 2002. - 768 с.
 11. 11.    Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Открытый Фонд Эстонии. ТОМ I. - Таллин: Александра, 1992. - 242 с.
 12. 12.           Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман.  СПб.: Искусство - СПБ, 2004. - 704 с.
 13. 13.    Павлович, А.А. Панорама философствования Запада: Античность: учеб. пособие / А.А. Павлович. - Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2007. - 272 с.
 14. 14.    Полищук В.И. Культурология. -М., 1999. - 446с.
 15. 15.    Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000. - 262 с.
 16. 16.    Фарҳангшиносӣ. Н.Тоҷов, К.Ҳусейнов, Р.Назаров, М.Тоҷев. Китоби дарсӣ барои донишчуёни мактабхои олӣ. - Душанбе, «Шуҷоиён», 2011, 232 с.
 17. 17.    Хайём, У. Наврӯзнома. - Душанбе: Адиб, 2012.- 352 с.
 18. 18.    Эко У. Отсутствующая   структура. Введение в семиологию / У. Эко - ТОО ТК «Петрополис», 1998. - 432 с.
 19. 19.    Hall E. Beyond Culture / E. Hall. - New York: Doubleday, 1976. - 256 p.
 20. 20.    Quran: translated by Dr. Mustafa Khattab: https://quran.com/1 (санаи муроҷиат: 20.03.2021).
 21. 21.    Quran: translated by Talal Itani. URL: https://www.clearquran.com/  (санаи муроҷиат: 20.03.2021).
 22. 22.    Routledge Encyclopedia of Translation Studies. M. Baker (Ed.). London; New York, Routledge, 1998, 654 p.
 23. 23.    The Koran: translated by Shakir M.H. URL: http://www.qurango.com/english/1.html(санаи муроҷиат: 20.03.2021).
 24. 24.    Cambridge dictionary. Beneficent. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beneficent (санаи муроҷиат: 20.03.2021).
 25. 25.    Cambridge dictionary. Beneficent. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beneficent (санаи муроҷиат: 20.06.2021).

Таърихи нашр

Понедельник, 15 Ноябрь 2021