0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Дар бораи хусусияти умумихалқии истифодаи баъзе истилоҳоти хешутаборӣ ва вижагиҳои функсионалию семантикии онҳо дар забонҳои сохти грамматикиашон мухталиф

Муаллиф (он)

Эгамназаров Ҳамза Ҳақназарович

Чакидаи мақола

Хусусияти умумихалқии истифодаи истилоҳоти алоҳидаи хешутаборӣ, ки аз ҷони¬би олимони маъруфи ҷаҳон қайд шудаанд, инчунин табиати бисёрфунксионалии онҳо дар забонҳои сохти грамматикиашон мухталиф баррасӣ шудааст. Ба сифати  мисол истилоҳҳои  алоҳидаи забонҳои ўзбекӣ ва русӣ истифода гардидаанд. Муаллиф ба хулоса  расидааст, ки аз нигоҳи ифодаи дараҷаи хешовандӣ онҳоро ба ду гурўҳ тақ¬сим кардан мумкин аст: 1) «хешовандии наздик»; 2) “хешовандии дур”. Лексе¬маҳо (ва фра¬зе¬маҳо)-е номбар шудаанд, ки барои  ифодаи ашхосе ба кор мераванд, муноси¬батҳои хешутаборӣ бо онҳо дар марҳилаи фаромўшӣ қарор доранд. Ба аҳамияти омўзиши истилоҳоти хешутаборӣ дар забонҳои сохторашон гуногун диққати махсус дода шудааст.

Калидвожаҳо

истилоҳҳои хешутаборӣ, хусусияти бисёрфунксионалӣ, истилоҳҳои  дохили оилавӣ, ифодаи дараҷаи хешутаборӣ, забонҳои  гуногунсохтор, фарҳангҳои лаҳҷа  

Пайнавишт

1.Абаев В.И. О родовых отношениях и терминах родства у осетин // В кн. «Энгельс и языкознание». – М.: Наука, 1971. - С.239-242.

2. Гухман М.М. Доиндоевропейские термины родства в германских языках / В кн. «Памяти академика Н.Я. Марра». – Л. – М.: Академия наук СССР, 1938. - С.93 - 116.

3. Джафаров Г.Г. Термины родства в семантической системе и грамматический структуре языка // СТ. - 1974. - № 3. –С.29-32.

4. Дыренкова Н.П. Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов // Сборник этнографического материала. -  Л., 1927. - №2. - С.7-25.

5. Исмоилова И. Термины родства в тюркских языках. – Ташкент: Фан, 1966. – 123 с.

6. Кононов А.Н. К этимологии слова огул "сын" // Филология и история монгольских народов. Памяти академика Б.Я. Владимирцева - М., 1958.- С. 175-176.

7. Моисеев А.И. Типы толкования терминов родства в словарях современного русского языка. // В кн. «Лексикографический  сборник». Вып. V. - М., 1962. – 275 с.

8. Мусаев К.М. Основные проблемы изучения лексики языков // Советская тюркология. -1978. - №3. С. 33-41.

9. Нарзиева М. Қон-қариндошлик номларининг компонент таҳлили. // Ўзбек тили ваадабиёти. - Тошкент, 1986. - № 5. –С.47-48.

10. Покровская А.А. Термины родства в тюркских языках. // В кн. «Историческое развитие лексики тюркских языков». – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С.11-81.

11. Саидова М.Ш. Наманган шеваларидаги кариндошлик терминларининг лексик-семантик тахлили: автореферат дис. канд. филол. наук: 10.02.20. / М.Ш. Саидова. - Тошкент, 1995. - 21с.

12. Севортян, Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные / АН СССР. Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1974. – 768 с.

13. Хасанов Б. Обращение как объект изучения социолингвистики // В кн. «Тюркскоеязыкознание». - Ташкент: Фан, - 1985. – С. 211-214.

Таърихи нашр

Четверг, 17 Сентябрь 2020