0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Таърихнигории муносибатҳои мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо САҲА

Муаллиф (он)

Солихоҷаева Саидахон Анвархоҷаевна

Чакидаи мақола

Дар мақола таърихи ташаккул ва рушди намояндагии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон инъикос карда шудааст. Муаллиф таърихнигории ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва САҲА-ро мавриди омўзиш қарор додааст. Таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик бахшида ба ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва САҲА таҳлил шудаанд. Қайд мегардад, ки дар ибтидо масъалаи дурнамои ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ба ҳайси вазифаи ҷудогонаи илмӣ дар асарҳои муҳаққиқони ватанӣ ҷудо карда намешуд ва танҳо дар иртибот бо масъалаҳои алоҳидаи геополитикӣ баррасӣ мегардид. Муаллиф ба натиҷа расидааст, ки асарҳои дар даҳаи аввали асриХХI бахшида ба таърихи ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо нашр шуда ба таърихнигории ин масъала оғоз гузоштаанд.

Калидвожаҳо

Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, сиёсати хориҷӣ, ҳамкорӣ, форум, ҷумҳурӣ, истиқлолият, созмонҳои байналхалқӣ, дипломатия

Пайнавишт

1.    Махмадов  А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана. - Душанбе, 2009. -92 с.

2.    Таджикистан-ОБСЕ// Дипломатия Таджикистана. - Душанбе: МИД РТ,2007.-№18, -324 с.

3.    Зарифи, Хамрохон. Многовекторная дипломатия Таджикистана

(Статьи, интервью, выступления, хроника визитов и встреч) - Душанбе: Издательство ООО «Офсет», 2009.  - 352 с.

4.    Саидзода З. Основные тенденции  внешней политики  на рубеже столетий (1992-2004 г.г.) – Душанбе: Авасто,2009.  -417 с.

5.    Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация нацио­наль­­ных интересов на международной арене / -Душанбе:Деваштич, 2005. - 430 с.

6.    Саидов З.Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации. – Душанбе: Авасто,2004.С.-124, -590 с.

7.    Рахмонов Э. Тысяча лет в одну жизнь./ Сборник выступлений, речей, интервью и статей. – Душанбе: Ирфон, 2003. -520 с.

8.    Шарипов С.И. Новая система международных отношений и внешняя политика Таджикистана// Таджикистан и современный мир. - Душанбе,2011.-№2.-С.9-14;

9.    Маҳмадов А.Н. Точикистон дар масири истиклолият.- Душанбе, 2000.  -110 с.

10.              Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана.- Душанбе,2009.  -92 с.

11.              Умаров Х.У. Глобализация и внешнеэкономические связи Таджикистана.-Душанбе,2005.-210 с.

12.               Назаров Т.Н. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность. - Минск, 2003.-315 с.

13.               Алиева Р.Р. Сотрудничество с ОБСЕ как фактор стабильности и безопасности Центральной Азии//Ученые записки ХГУ. Серия общественных наук.- Худжанд, 2009.- №2 (18). -С.101-126.

14.               Сотрудничество РТ с ОБСЕ:/ Сборник статей профессорско-преподавательского состава.- Худжанд: Хуросон, 2006.- №8.-С.135-138. 

15.               Зарифи, Х. Таджикистан - ОБСЕ: диалог сотрудничества. - Душанбе: Ирфон,2009. – 352 с.

16.              Зарифи Х. Таджикистан в системе  обеспечения региональной  безопасностиОБСЕ.-Душанбе:Ирфон,2011. – 456 с.

17.               Назаров Т. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. -Душанбе: УИ МИД РТ,2004; -283 с. Каюмов Н.К., Умаров Х.У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана. -Душанбе: Деваштич,2005. -192 с.

18.               Назаров Т. Таджикистан: экономическое сотрудничество и безопасность: /Сб.статей и выступл. -Душанбе, 2011. – С.28-31.

19.              Насретдинов Д. Внешняя политика в контексте проблем региональной безопасности Центральной Азии: дис… канд.ист.наук: 07.00.15/Насретдинов Далер Искандарович -М., 2013.  -163 с.

20.              Сатторов А.Н. Сотрудничество Министерства обороны Республики Таджикистан  и ОБСЕ по гуманитарному разминированию в Республике Таджикистан. -Душанбе, 2010. - С.99.

21.               Давлатова М. Выход из ситуации или ресурсные  центры// Окно в мир. - Душанбе -2007.-№7,8.-492 с.

 22.               Пряхин В.М. Сотрудничество  РТ с ОБСЕ в области региональной безопасности: Формирование системы коллективной безопасности государств Центральной Азии в формате региональных союзов: Мат. респ. научн. теорет.конф. – Душанбе, 17 октября 2008. – Душанбе: РТСУ, 2009.- С.7-25.

Таърихи нашр

Вторник, 20 Февраль 2018