0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Соматизмҳо дар ибораҳои устувори ашъори Камоли Хуҷандӣ

Муаллиф (он)

Собирова Мухбира Аҳмадовна

Чакидаи мақола

Дар мақола  масъалаи  мақоми вожаҳои ифодагари узвҳои бадан, ки бо истилоҳи узввожаҳо ё соматизмҳо низ маълум аст, дар ташаккули ибораҳои устувори забони тоҷикӣ ба риштаи таҳқиқ кашида мешавад. Муаллиф чун сарчашма ашъори яке аз машҳуртарин шоирони адабиёти классикии тоҷику форс Камолиддини Хуҷандиро интихоб намудааст. Ин шоир воқеан ҳам ба истифодаи воҳидҳои фразеологӣ маҳорату малакаи фавқулода зоҳир намуда, ҳар як ибораву вожаро дар газалҳояш ҳар дафъа бо ҷилову таровати тозае тасвир сохтааст. Таҳлилҳо собит менамоянд, ки аксар ибора­ҳои устувори шоир бо узввожаҳо сохта шуда, бо мақсади ҳарчи баланд бардоштани ҷолибиву ҷозибии тафаккури бадеӣ  хизмат кардаанд ва миёни онҳо вожаҳои  дил, даст, сар, чашм ва лабу даҳон мақоми хоса доранд.

Калидвожаҳо

Камоли Хуҷандӣ, соматизм, ашъор, фразеологизм, ибора, воҳидҳои фразеологӣ

Пайнавишт

1.    Абдуқодиров А., Давронов А. Каломи Камол/А.Абдуқодиров, А.Давронов. - Хуҷанд, 1998. - 216 с.

2.    Авалиани Ю. Ю. Из этюдов по соматической фразеологии иранских языков (образно-символическая функция слова «глаз» в составе фразеологической единицы и сложного слова)/ Ю. Ю. Авалиани//Вопросы востоковедения.-Самарканд, 1976.-С.5-21.

3.    Бердникова Т. А. Лексико-фразеологическое поле соматизмов (на материале архангель­ских говоров) /Т. А. Бердникова:  10.02.01. Автореферат дис. канд. филол. наук.- М., 2000. – 20 с.

4.    Вакк Ф. О. О соматической фразеологии в современном эстонском литературном языке /Ф. О. Вакк.  Автореф. дисс. канд. филол. наук.-Таллинн, 1964.-29 с.

5.    Камоли Хуҷандӣ. Девон: Иборат аз ду ҷилд (ба чоп тайёркунандагон: Ш. Ҳусейнзода, Н. Қаҳҳорова, С. Асадуллоев. - Душанбе: Ирфон, 1983. ҷилди 1, -560 с.

6.    Камоли Хуҷандӣ. Девон (Мураттиб ва муаллифи пешгуфтору тавзеҳот С. Асадуллоев. - Душанбе: Адиб, 1995. - 672 с.

7.    Камоли Хуҷандӣ. Девон (таҳияи Абдуҷаббори Суруш). Хуҷанд, 2011.-632 с.

8.    Мақсудов Б. Назаре ба девони тозанашри Камоли Хуҷандӣ /Б.Мақсудов // Хуҷанд, шумораи ҷашнӣ,-1996.-с.47-58.

9.    Мирзоев А. Камол ва як шарти омўхтани ў/А. Мирзоев//Шарқи Сурх.-1947. № 2.-с. 24-27.

10.              Мирмуҳаммедова М. Андалеби ғайб./М.Мирмухаммедова-Хуҷанд: Ношир, 2013.-152с.

11.              Насриддинов А.Сухани фаришта./А.Насриддинов.-Хуҷанд, 1993.-196саҳ.

12.              Николина Е.В. Соматические фразелогизмы, характеризующие человека, в тюрских языках Сибири и Казахстана./ Е.В. Николина. Автореферат дисс. канд.филол.наук.-Новосибирск, 2002.-26 с.

13.              Пригарина Н.И. Хафиз и влияние суфизма на формирование языка персидской поэзии/ Н.И. Пригарина//Суфизм в контексте мусульманской культуры.-Москва: Наука, 1989.-С. 94-120.

14.              Рахманова Н.Ш. Соматические фразеологические единицы в таджикском и русском языках./Н.Ш. Рахманова:Автореферат дисс.канд.филол.наук.-Душанбе, 2006.-22 с.

15.              Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка / Ю.А.Рубинчик. – М.: Высш.школа, 1981.-274 с.

16.              Сейленталь Т. Соматическая фразеология содского языка, связанная со слово «голова»./Т.Сейленталь. //Ежегодник общества родного языка. -Таллинн,1968. - №13. -С.247-251.

17.              Скнар А.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка. / А.Ф. Скнар: Автореферат дисс.канд.филол.наук.-Киев,1978. -25 с.

18.              Фарҳанги забони тоҷикӣ.-М.: Советская энциклопедия, 1969, ҷ. 1.-951с.; ҷ. 2.-952с.

19.              Шокиров Т. С. Адиб, забон ва услуб /Т. С. Шокиров.- Душанбе: Адиб, 2001.-216 с.

20.              Шоҳаҳмад А. (Суруш). «Фарханги ашъори Камоли Хучанди». /А.Шоҳаҳмад.- Хуҷанд:Хуросон,2015.- 736с.

21.              Эгамбердиев Р. Фразеологияи «даст додан» ва «рўй додан».-/Р. Эгамбердиев//Вопросы фразеологии, стилистики и грамматического строя восточных языков. Новая серия, выпуск №225.-Самарканд,1972.-С.198-203.

22.              Якимова Э.С. Соматическая фразеология в марийском языке. / Э. С. Якимова. Автореферат дисс. канд. филол. наук. – Тарту, 1975. -25 с.

Таърихи нашр

Четверг, 22 Февраль 2018