0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Ҷойгоҳи достонҳои рамзии ирфонӣ дар осори Соинуддини Хуҷандӣ

Муаллиф (он)

Мирзоев Садриддин Холович

Чакидаи мақола

Дар мақола достонҳои рамзии ирфонӣ дар осори мансури намояндаи маъруфи Оли Хуҷанд дар Исфаҳони қуруни вустои Соинуддини Хуҷандӣ (1370-1433) ба риштаи таҳ­лил кашида шудааст. Зикр гардидааст, ки асарҳои мансури рамзии  Соинуддини Хуҷан­дӣ, аз ҷумла “Базм ва разм”, “Ақлу Ишқ” ва ғайра  ба рушди минбаъдаи осори  рам­зии ир­фо­нӣ дар адабиёти асримиёнагии тоҷик таъсири калон расонидаанд. Дар асарҳои худ Соинуддини Хуҷандӣ бо ёрии рамз масоили ирфони назариявӣ, аз ҷумла моҷарои байни Ак­лу Ишқро инъикос кардааст. Таъкид шудааст, ки мутафаккир сабки рамзии баёнро барои ошкор насохтани ғояҳои ирфонии худ истифода бурдааст. Таҳлил муқоиса­вии ки­то­би “Ақл ва Ишқ”-и Соинуддини Хучандӣ ва “Ишқу Ақл”-и Наҷмуддини Розӣ ба субут раси­дааст. Вижагиҳои сабки достонҳои рамзии Соинуддини Хуҷандӣ баррасӣ гардидаанд.

Калидвожаҳо

таърихи адабиёти тоҷик, ирфон, эҷодиётиСоинуддини Хуҷандӣ, рамз, Наҷмуддини Розӣ, тамсил, осори рамзӣ

Пайнавишт

1. Беҳбаҳонӣ, Сайидалӣ. АҳволваосориСоинуддиниТуркаиИсфаҳонӣ баинзимомирисолаиИнзолияи”-и ӯ//  Маҷмӯаисуханрониҳова мақолаҳодарбораифалсафаваирфониисломӣ/ Сайидалии Беҳбаҳонӣ .-Теҳрон: Мутолиотиисломӣ, 1349, саҳ. 110-132

2. ЗарринкӯбА. Аз гузаштаи адабии Эрон. Муруре бар насри форсӣ, сайредаршеърифорсӣ, боназаребарадабиётимуосир /АбдулҳусайниЗарринкӯб . -Теҳрон: Алҳудо, 1375.- 588 с.

3.МаҷмӯаирасоилифорсииАбдуллоҳиАнсорӣ.- Х1. / БотасҳеҳумуқобалаисенусхавамуқаддимаиМуҳаммадсарвариМавлоӣ /А.Ансорӣ.- Теҳрон: Тӯс, 1377.- 427с.

4.Мутаҳҳарӣ, Муртазо. Ошноӣ бо улуми исломӣ. Ҷилди дуввум.– Калом; Ирфон. Ҳикмати амалӣ / Муртазо Мутаҳҳарӣ .-Душанбе: Ройзании фарҳангӣ, 1999 .- 188 с.

5.Пурномдориён,Т. Рамз ва достонҳои рамзӣ дар адаби форсӣ Тақии  Пурномдориён.-Теҳрон : Илмӣ ва фарҳангӣ, 1375.- 623 с.  

6.Пурномдориён,Т. Ақлисурх: Шарҳ ватаъвилидостонҳоирамзииСуҳравардӣ.- Теҳрон: Сухан, 1390.- 526 с.

7. Розӣӣ, Н. Рисолаи ишқ ва ақл / Ба эҳтимом ва тасҳеҳи Тақии Тафаззулӣ/ НаҷмиддиниРозӣ .-Теҳрон: Илмӣ ва фарҳангӣ,1367.-129 с.

 8. Салимов Н. Марҳалаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти форсу тоҷик. (асрҳои IX- XII) / Носирҷон Салимов.-Хуҷанд: Нури маърифат, 2002.- 396 с.

 9. Соинуддин, Алӣ. Ақлу ишқ ё мунозироти хамс / Тасҳҳеҳ ва таҳқиқи      Акрам Ҷудии Неъматӣ /А.Соинуддин .-Теҳрон: Аҳли қалам, 1375.–218 с. 

10. Соинуддин Алӣ. Базм ва разм / Ба тасҳеҳиМижгон Ҳаққонӣ/ А. Соинуддин.- Теҳрон: Сухан, 1392.- 126 с

11. Соинуддин Алӣ. Тамҳид-ул-қавоид / Тасҳеҳ ва ҳавошӣ Муҳаммадризо Қумшаӣ ва Мирзо Муҳаммад.Муқаддима ва таълиқ: Ҷалолиддини Оштиёнӣ / А.Соинуддин.-Қум: Бӯстони китоб, 1387.-489с.

 12.Соинуддин Алӣ. ШарҳиНазм-уд-дурар/ Тасҳеҳ ва таҳқиқ аз ҶудииНеъматӣ / А.Соинуддин.-Теҳрон:Меросимактуб,1384.-509 с.

13. Соинуддин Алӣ. Ал-маноҳич фи-л-мантиқ / Ба эҳтимоми Иброҳими Дебоҷӣ / А.Соинуддин.- Теҳрон: Донишгоҳ, 1376.- 232 с.

 14. Шарифов Х. Маънавият ва ҷаҳони зоҳирӣ / Х. Шарифов.- Душанбе: Адиб, 2012.- 352 с. 

15. Шарифов Х. Шоҳнома ва шеъри замони Фирдавсӣ / Х. Шарифов. –   Душанбе: “ Андалеб Р”, 2014.- 400 с. 

Таърихи нашр

Вторник, 23 Апрель 2019

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

2036509
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
238
3106
7035
24639
7200
74244
2036509

Прогноз Сегодня
3792


IP-и Шумо18.204.229.70