0.0/5 овоз (0 овозҳо)

РУШДИ СОХТОРИ ИҶТИМОИИ ҶАМЪИЯТ ВА ТАШКИЛИ КОР БО ҶАВОНОН ДАР ҶУМҲУРИИ ДОҒИСТОН ДАР СОЛҲОИ 70-80-УМИ АСРИ ХХ

Муаллиф (он)

Шахбанов А.М.

Чакидаи мақола

Рушди сохтори иҷтимоии ҷамъият ва баъзе масъалаҳои ташкили кор бо ҷавонон дар солҳои 70-80-уми асри ХХ дар Ҷумҳурии Доғистон баррасӣ шудааст. Бори нахуст дар асоси шарҳи равандҳои бунёдии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва муассисаҳои гуногун, ки ба ҳалли масъалаҳои насли наврас машғул ҳастанд, кӯшиши таҳқиқи масъалаҳои ба таърихи нави минтақа хоси стратификатсияи иҷтимоӣ ва механизми татбиқи сиёсати ҷавонон ба харҷ дода шудааст. Мубрамияти мавзуъҳои  баррасишавандаро мавҷудияти маҷмӯи томи масоили ҳалнашудаи соҳаи ташкили кор бо ҷавонон машрут месозад. Бинобар ин зарурати созмони механизми самарабахши дастгирии давлатии насли наврас пайдо мегардад. Дар давраи мавриди таҳқиқ сиёсати барои кишвар усулан нави ҷавонон ташаккул ва рушд ёфт. Дар давраи нисбатан кӯтоҳи таърихӣ дар самти шаклгирии равандҳои нави дастгирии давлатии ҷавонон корҳои назаррас амалӣ шудаанд. Сиёсати ҷавонон дар асоси усулан нав таҳия гардидааст. Таҷриба ва амалияи андӯхташуда шарҳи илмӣ, арзёбӣ, таҳияи тавсияҳоро оид ба такмили минбаъдаи сиёсати давлатии ҷавонон ва дигар институтҳои ҷамъият талаб мекунад.

Калидвожаҳо

сохтори иҷтимоии ҷамъият, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҷавонон, шароити ҳаёт, шуғли ҷавонон, касбинтихобкунӣ, шогирдтайёркунӣ

Пайнавишт

1.        Баранов А. В. Социально-демографическое развитие города. - М., 1981. – 214 с.

2.        Данилов А.Н., Ильясов Ш.З. Итоги и перспективы. - Махачкала, 1976. -114 с.

3.        Искендеров Г.А. Изменение социально-бытовых и культурных условий жизни тружеников дагестанского села в 60-е-начале 80-х годов / В кн.: Социально-культурное строительство в дагестанском селе (1920-1980 гг.).- Махачкала, 1989. - С. 139-151.

4.        Материалы XXIV съезда КПСС. - М., 1978. – 417 с.

5.        Османов А.И., Искендеров Г.А. Дагестанское село: экономика, культура, социальная инфраструктура. - Махачкала, 1997. - 360 с.

6.        Рахматуллаев М. Д. Развитие экономики и повышение благосостояния трудящихся Дагестана. - Махачкала, 1968. – 127 с.

7.        Социальная политика СССР. - М., 1988. – 431 с.

8.        Социальная политика государства. - М., 1985. – 386 с.

9.        Традиционное и новое в современном быту дагестанцев. - М., 1983. - 224 с.

10.    ЦГА РД. Ф.р. 59. Оп. 24. Д. 25. Л. 1.

11.    ЦГА РД. Ф.р. 59. Оп. 24. Д. 51. Л. 1, 2.

 

Таърихи нашр

Понедельник, 15 Ноябрь 2021