Шумораи маҷалла - 3

"Таърихи Байҳақӣ" ва лаҳҷаҳои муосири тоҷикӣ

Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна

Илмҳои филология

Амир Хусрави Деҳлавӣ ва ибдооти санъатҳои нави бадеӣ

Юсуфов Умриддин

Илмҳои филология

Муборизаи қирғизҳо алайҳи истилогарони ҷунгарӣ (қарнҳои XVII-XVIII)

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович

Илмҳои таърих ва археология

Вожаи «гавҳар» ва нақши он дар ташаккули композитҳои навъи татпуруша дар назми Бедил

Олимҷонов Мӯсо Обидович

Илмҳои филология

Вожаҳои гуфтугўӣ дар осори Пўлод Толис

Ҳикматуллаев Исматуллохон Негматуллаевич

Илмҳои филология

Дирҳамҳои умавӣ, аббосӣ ва саффорӣ дар ганҷинаи Кўлоб

Шарифзода Абдувалӣ Қурбоналӣ

Илмҳои таърих ва археология

Мавқеи вомвожаҳо дар ашъори Суруш

Абдуқодиров А., Раҳматов Ш.

Илмҳои филология

Маълумоти Абурайҳон Берунӣ оид ба космонимияи халқҳои эронизабон

Мирбобоев А.К., Бобоев Ю.А.

Илмҳои таърих ва археология

Мақоми забони тоҷикӣ дар ғановати таркиби луғавии забони русӣ

Сангинова Сурайё Ҳакимовна

Илмҳои филология

Муродифоти фразеологӣ дар асарҳои Баҳманёр

Юсупова Малоҳат Дадоҷоновна

Илмҳои филология

Нақши маҷоз (метафора) дар ташаккули маънои вожаҳо дар романи “Се рўзи як баҳор”-и Саттор Турсун

Шокиров Т.С., Темирова Ш.М.

Илмҳои филология

Нигоҳе ба шеваи вожагузиниву вожасозии Иқболи Лоҳурӣ

Сулаймон Анварӣ

Илмҳои филология
[12  >>