5.0/5 овоз (1 овозҳо)

Дар бораи низоми обтаъминкунӣ ва баъзе иншоотҳои муҳандисию истеҳсолии қарнҳои XIX-XX дар ҳудуди Тоҷикистон

Муаллиф (он)

Мамаҷонова Салия Мамаҷоновна

Чакидаи мақола

Дар мақола намудҳои  мухталифи  иншооти муҳандисию истеҳсолии асриXIX ва оғози қарни XX дар ҳудуди Тоҷикистон, аз қабили  корезҳо, обанборҳо, асбобҳои оббардорӣ, осиё, биринчҷувоз, ҷувозхона ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Иншоотҳои муҳандисию истеҳсолии мазкур то имрўз дар ноҳияҳои кўҳистони Тоҷикистон, махсусан дар саргаҳи дарёи  Зарафшон, Исфарасой, Аштсой, Бартанг ва ғайра истифода мешаванд. Муаллиф ба хулоса омадааст, ки  барои  барқарор кардани баъзе аз иншоотҳои зикргардида, махсусан дар деҳот марбутан бо масоили экологияи муҳити зист, ки дар даҳсолаҳои охир ба миён омадаанд, имконият мавчуд аст. Самарабахшии истифодаи таҷрибаи халқ ҳангоми  сарфаи энергия ва риояи  таносуби мувозинати экологӣ дар ландшафти фаъолона ва босуръат аз ҷониби инсон тағйирдиҳанда таъкид карда шудааст. 

Калидвожаҳо

обтаъминкунӣ, қубурҳои обӣ, корез, сардоба, осиёи об, обҷувоз, ҷувозхона, анъанаҳои мардумии Тоҷикистон

Пайнавишт

1. Андреев, М.С. Таджики долины Хуф. – Вып. 2. – Сталинабад: АН ТаджССР, 1958. – 247 с.

2. Бартольд, В. В. История культурной жизни Туркестана: монография [Текст] / В. В. Бартольд. – Л.: АН СССР, 1927.- 256 с.

3. Бартольд, В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия: монография [Текст]  / В. В. Бартольд / Географический очерк Мавераннахра. – Соч. Том 1. – М., 1963. – 759 с.

4. Бартольд, В. В. К истории орошения Туркестана: монография [Текст]  – / В. В. Бартольд. - Соч. Том III. – М.: Наука, 1965. – 711 с.

5. Беленицкий, А. М. Давидович, Е.А. Сардоба около Куляба [Текст]  / А. М. Беленицкий, Е. А. Давидович. – Труды АН СССР. – Вып.13. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. – С.98-108.

6. Билалов, А. И. Из истории ирригации Уструшаны: монография [Текст]  / А. И. Билалов. – Душанбе: Дониш, 1980. – 190 с.

7. Зеймаль, Т. И. Древние и средневековые каналы Вахшской долины [Текст] / Т. И. Зеймаль // Страны и народы Востока. – Вып. Х. – М.: Наука, 1971. – С. 37-57.

8. Кругликова, И. Т. Пугаченкова Г.А. Дильберджин: монография [Текст]  / И. Т. Кругликова, Г. А. Пугаченкова. – Часть 2. – М.: Наука, 1977. – 133 с.

9. Литвинский, Б. А. Водопровод Так-Языра [Текст]  / Б. А. Литвинский // Культура и искусство народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – С.79-84.

10. Витрувий, Марк Поллион. Десять книг об архитектуре: монография [Текст]  / Витрувий М. П. Коммент. Д. Барбаро, перевод А. И. Бенедиктова, В. П. Зубова, Ф. А. Петровского. – М.: АН СССР, 1937. – 331 с.

11. Массон, М. Е. Проблема изучения цистерн-сардоба [Текст]  / М. Е. Массон // Материалы Узкомстариса. – Вып.8. – Ташкент, 1935. – С. 44-62.

12. Мукимов, Р. С. Инженерные сооружения в зодчестве Северного Таджикистана [Текст]  / Р. С. Мукимов: Тез. докл. на Респуб. науч. конф. (секция обществ. наук). – Душанбе: Дониш, 1980. – С.53.

13. Мукимов, Р. Инженерное искусство Таджикистана: монография [Текст]  / Р. Мукимов, С. Мамаджанова, С. Мукимова. – Душанбе: Мерос, 1996. – 80 с.

14. Назилов Д. А.  Чорбог. Монография [Текст]  /Д. А. Назилов. – Ташкент: Изд. Ташкентского государственного технического университета, 1997. – 96 с. (на узб. яз.).

15. Пугаченкова, Г. А. Пути развития Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма [Текст]  / Г. А. Пугаченкова // Труды ЮТАКЭ. – Том VI. – М.: АН СССР, 1958. – 492 с.

16. Ртвеладзе, Э. В. Плотина Сар-и-Банд [Текст] / Э. В. Ртвеладзе, М. Х. Исхаков // Строительство и архитектура Узбекистана. – 1977. – № 1. – С.18-20.

17. Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX – начала ХХ вв. – Душанбе: Ирфон, 1976. - 112 с.

18. Хальпахчьян О.Х. Сельскохозяйственные производственные сооружения Армении // АН. – М., 1961. – Вып.3. - С. 67-130.

19. Хальпахчьян О.Х. Гражданское зодчество Армении (жилые и общественные здания). – М.: Стройиздат, 1971. – 248 с., ил.

20. Центральный Государственный архив Республики Таджикистан. Ф.34, оп.1, д.204, л.4,5.

21. Gerat. – Каbul: Аfgantur, 1988. – 46 с.

Таърихи нашр

Вторник, 20 Февраль 2018