0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Нашри деринтизор. Тақриз ба “Осори мунтахаб”-и Сайфуддини Исфарангӣ

Муаллиф (он)

Самеев Абдумавлон

Чакидаи мақола

Тақриз ба нашри тозаи  «Осори мунтахаб»-и шоири нимаи дувуми асри ХII ва оғози қарни ХIII Сайфуддини Исфарангӣ, ки дар асоси чопи интиқодии адабиётшиноси покистонӣ Зубайдаи Сиддиқӣ сурат гирифтааст. Таъкид шудааст, ки то нашри мазкур хонандагони Тоҷикистон аз имкони  ошноии бояду шояд бо ашъори яке аз шоирони барҷастаи адабиёти форсу тоҷик, ки  зикраш дар аксари  тазкираю сарчашмаҳои адабӣ омадааст, маҳрум буданд. Муаллиф дар баробари мустаҳсанот камию  костӣ ва  норасоиҳои чопи мавриди  назарро бо мисолҳои мушаххас  ба риштаи таҳлил кашидааст.

Калидвожаҳо

таърихи адабиёти  форсу тоҷик дар карнҳои ХII-ХIII, эҷодиёти Сайфуддини Исфарангӣ, нақди адабӣ, матншиносӣ

Пайнавишт

1.    Сайфуддини,  Исфарангӣ. Осори мунтахаб/С.Исфарангӣ// Таҳиягар ва муаллифи  пешгуфтор, луғат ва тавзеҳот Субҳони Аъзамзод. – Хуҷанд: Хуросон, 2017. – 710 с.

2.    Девони Сайфуддини, Исфарангӣ. Бо эҳтимоми Зубайдаи Сиддиқӣ /С.Исфарангӣ. -Мултон, 1354.-754 с.

3.    Сайфи, Исфарангӣ. Мунтахаби ашъор/С.Исфарангӣ// Тартибдиҳанда ва муаллифи сарсухан Лола Сулаймонова.- Душанбе: Дониш, 1978.-128с.

4.    Фарҳанги забони тоҷикӣ. Дар ду ҷилд.-М.: Советская энциклопедия,1969.-  Ҷ.1: 952 с.; Ҷ.2: 950 с.

5.    Муин, Муҳаммад.Фарҳанги форсӣ. Дар шаш муҷаллад.-Теҳрон:Амири кабир, 1342

6.    Большой арабско-русский и русско-арабский словарь.–М.,2011.- 957с.

7.    Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Дар ду муҷаллад.-Душанбе,2008. -    с.-1ҷ.

8.    Насриддинов,  А. Куллиёт/А.Насриддинов. Дар ҳафт муҷаллад.  – Хуҷанд,2013. -  2ҷ.

9.    Сируси, Шамисо. Фарҳанги талмеҳот/С.Шамисо. – Теҳрон, 1371. – 654с.

 

10.               Деҳхудо, А. Луғатнома. –Теҳрон, 1387 ҳ.  -Ҷ. 49: С. 119.

Таърихи нашр

Четверг, 22 Февраль 2018