4.0/5 овоз (1 овозҳо)

Илми оиладорӣ аз назари Ҷалолуддини Давонӣ

Муаллиф (он)

Ҳакимова Зумрадхон Абдуҳафизовна

Чакидаи мақола

Мақолабаякеазсеқисмҳоитаркибииҳикмати  амалии  Давонӣ - тадбириманзил  бахшидашудааст. Қайдгардидааст, кидарпайравӣбаФоробӣ, ИбниСино, НасируддиниТӯсӣДавонӣдарқисмидуюмикитоби «АхлоқиҶалолӣ» бамасъалаҳоигуногуниоила, ҷанбаиахлоқӣваиқтисодиион; вазифаҳоибақоинаслватарбияифарзандонравшанӣандохтааст. Масъалаҳоимуносибатҳоиникоҳӣ-оилавӣванақшиоиладарҷомеатаҳлилгардидаанд. Баандешаҳоиқурунивустоимутафаккироидбазаруратимаълумот, тарбияимаънавӣваҷисмонӣ, баҳисобгириихусусиятҳоисиннусолӣвасириштитабииикӯдак, омӯзишифарзандбамустақилиятваодобимуоширатэътиборимахсусдодашудааст. Хулосакардашудааст, кидардавраиҷаҳонишавӣ, кибисёреазхусусиятҳоиоилаисуннатӣазбайнрафтаистодааст, баъзеҷабҳаҳоиҳикматиамалииДавонӣбахудхусусиятҳоиактуалирокасбмекунанд. Инчунин дар мақола маҳдудиятҳои таърихии асарҳои Давонӣ қайд гардидаанд.

Калидвожаҳо

ҶалолуддиниДавонӣ,   оила, тадбириманзил, даромадухароҷот, тарбия, одобимуошират, ахлоқ

Пайнавишт

1.    Аль-Фараби Абу Наср Мухаммад. Социально- этические трактаты // Пер.с араб.- Алма-Ата: Наука, 1973. -400 с.

2.     Ибни Сино. Тадбири манзил//Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Ҷ.4.- Душанбе: Ирфон, 2007.

3.     Исоев, Маҳмадраҳим.  Ҳикмати амалии Ибни Мискавайҳ. -Душанбе: Дониш, 2003. - 176 с.

4.     Насируддин Тӯсӣ. Ахлоқи Носирӣ.- Душанбе: Шуҷоиён, 2009. -388 с.

5.    Давонӣ, Ҷалолуддин. Ахлоқи Ҷалолӣ.- Нувалкишур, 1879. -348 с.//Нусхаи захираи дастхатҳои шарқӣ. АИ Тоҷикистон. № 3061.

6.    Мирбобоев,Мақсуд. Ҷалолуддини Давонӣ//Таърихи фалсафаи тоҷик. Ҷилди 2.- Душанбе: Дониш. 2016. -892 с.

7.    Мирбобоев М.К. Этика Джалолиддина Давони.- Душанбе: Дониш, 1992. -140 с.

Таърихи нашр

Четверг, 22 Июнь 2017