0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Тасвири воқеияти таърих дар романи «Хатои Темури Ланг» -и Ато Ҳамдам ва Леонид Чигрин

Муаллиф (он)

Ўлмасова Замирахон Ҳабибуллоевна

Чакидаи мақола

ШахсиятиТемурҳамчунамириСамарқандвасипассарваритамомиимперияибузург, киазОсиёиМиёна, МовароиҚафқозваазонҷотоЧинрофаромегирифт, дарроманҳоиЕ. Березиков «ВеликийТемур», нависандаимусташриқГаролдЛемб «Тамер­лан. Правитель и полководец» ва «Тамерлан. Потрясатель вселенной» инчунин дар романи А. Ҳамдам ва Л. Чигрин «Хатои Темури Ланг» инъикос ёфтааст. Дар мақолаи фавқуззикр аз тарафи муаллиф таносуби таърих ва тахайюли эҷодии нависандагон дар романи А.Ҳамдам ва Л.Чигрин «Хатои Темури Ланг» муайян шудааст. Дар романи «Хатои Темури Ланг» муаллифон лашкаркашӣ, ҷангҳо ва қатли оми бераҳмона забту тасхири кишварҳои дигарро тасвир карда, вусъат пайдо кардан ва ба империяи бузург табдил ёфтани давлати Темурро нишон додаанд. Гаролд Лемб дар асараш Темурро ҳамчун амири тавоно, сарлашкари бузург ва ҷаллоди бераҳму шафқате, ки аз сари одамони бегуноҳ манораҳо (пирамидаҳо) сохтааст, ба тасвир меорад. Асари Е. Березиков бошад, сар то по аз васфу ситоиши Темури золим ва бетараҳҳум иборат аст.

Муаллиф таъкид бар он мекунад, ки гарчанде бархе аз нависандагон ўро ҳамчун шоҳи раиятпарвар инъикос карда бошанд ҳам, вале дар таърих ў яке аз хунхортарин шахсияти воқеӣ боқӣ мемонад.

Калидвожаҳо

адабиёти муосири тоҷикнасри муосири тоҷикроманҳои таърихӣАто ҲамдамЛеонид ЧигринТемури Лангхатои Темури Ланг

Пайнавишт

1.    Бартольд, В.В. Работа по отдельным проблемам истории Средней Азии / В.В. Бартольд Сочинения: в 7 т. Т. 1.– М.: Восточная литература, 1963. –  658 с.

2.          Березиков, Е. Великий Тимур: Роман-хроника / Е. Березиков. -Ташкент: Укутувчи, 1994. –  335 с.

3.    Ғафуров, Б. Тоҷикон: Иборат аз 2 кит. / Б. Ғафуров – Душанбе: Ирфон, 1998. – Кит.1. – 704 с; кит.2. – 416 с.

4.    Камоли Хуҷандӣ. Девон. Иборат аз 2 ҷ. Ҷ.2. – Душанбе: Ирфон, 1985.

5.    Наҳвӣ, А. Ногуфтаҳое дар бораи «Барзунома» // А. Наҳвӣ -- Номаи  Пажўҳишгоҳ: Фаслномаи пажўҳишгоҳи Эроншиносӣ 2006, №11-12.

6.    Сидқӣ, А. Асарҳои мунтахаб: Пайроҳаи қисмат // А. Сидқӣ – Хуҷанд: Ношир, 2009. – 498 с.

7.    Ҳамдам, А., Чигрин, Л. Ошибка Тамерлана // А. Ҳамдам., Л. Чигрин – Душанбе: Адиб, 2012. – 578 с.

8.    Ҳотамов, Н. Тамерлан и его время / Н. Ҳотамов. / Ҳамдам А., Чигрин Л. Ошибка Тамерлана. – Душанбе: Адиб, 2012. С.5 –29.

9. https // ru.m Wikipedia.orq. Великий эмир Империи Тимуридов. 2.12.2016.  (дата обращения: 02.12.2016)

Таърихи нашр

Вторник, 17 Январь 2017