0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ ва тарҷумаву талхисҳои форсии он

Муаллиф (он)

Ҳамробоев Насимҷон Абдуллоҷонович

Чакидаи мақола

Мақолабатарҷумавашарҳутафсириякеазфарҳангномаҳои ҷомеътариниамсолу ҳикамиарабӣ, кисарчашмаварешаионаз ҳикматузарбулмасалҳоиниёгонимоманшаъмегирад, боунвони  “Маҷмаъ-ул-амсол”-иМайдонӣ бахшидашудааст.

Муаллифи мақолабобаррасиианиқ ва пора-пора таҳлилумуқоиса  намуданимавзӯвумундариҷаикитоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-иМайдонӣ бо “Латоиф-ул-амсол”-и Рашудуддини Ватвот муайян мекунад, ки нигоштаи Ватвот пеш аз ҳаматарҷума ва талхиси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-иМайдонӣ буда, дар оянда дар асоси тарҷумаиВатвот ҳамсоҳиби“Нафоис-ул-фунун”ва ҳамсоҳиби“Муҷмал-ул-ақвол” бахши амсолу ҳикамифорсии китоби хешро таҳиянамудаанд.  Ҳарчанд дар ягон мавқеиин китобҳо аз тарҷумабуданиасар  хабарёишорае нарафтааст, аммо муаллифи мақолабоасноду шавоҳидиустуворсобитнамудааст, ки“Латоиф-ул-амсол”-иРашидуддиниВатвотвабахшиамсолу ҳиками“Нафоис-ул-фунун”иОмулӣ ва ҳам“Муҷмал-ул-ақвол”-иДамонисӣ бешакку шубҳа ҳамонтарҷумаваталхисикитоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ мебошанд. Ҳамчунинмуаллиф ҳинимуқоиса сабки муаллифон, шеваи тарҷума, истифодаианвоиадабӣ вабурдубохтитарҷумаромуайян намуда, мухтасари онро дар мақолабонишондиҳандаҳоирақамӣ зоҳир кардааст

Калидвожаҳо

амсолу ҳикам, “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ, “Латоиф-ул-амсол”-и Рашидуддини Ватвот, “Нафоис-ул-фунун”-и Омулӣ, Маҷмаъ‐ул-амсол”-и Дамонисӣ, тарҷумаитаҳтуллафзӣ

Пайнавишт

1.    Абдуллоҳ ибн ал-Муқаффаъ. ТарҷумаиКалилаваДимна. ТарҷумаиАбулмаолӣ НасруллоҳиМуншӣ, тасҳеҳиМуҷтабоМинавӣ. - Теҳрон: Амирикабир, 1383. 452c.

2.    Дамонисӣ, АҳмадибниАҳмад.Муҷмал‐ул‐ақволфӣ‐л‐ҳикамва‐л‐амсол. Таҳқиқ ватасҳеҳидуктурФотимаТаваккалииРустамӣ. Теҳрон: Китобхонаимузейвамарказиаснодимаҷлисишӯроиисломӣ, 1393. -864 с.

3.    Деҳхудо, Алиакбар. Амсолу ҳикам. Ҷ.1-4. Теҳрон: Амирикабир, чопидувоздаҳум, 1383.

4.    Деҳхудо, Алиакбар. Луғатнома.(CD-ROM), Ривояти дуввум, 2002.

5.    ЗаҳириСамарқандӣ, Муҳаммадибни Алӣ. Синдбоднома. ТасҳеҳиМуҳаммадбоқирКамолиддинӣ. Теҳрон:Нашримеросимактуб, 1381. 320c.

6.    ал-Майдонӣ, АҳмадибнМуҳаммадан-Нисобурӣ. Маҷмаъ‐ул‐амсол. Ҷ.1-2.  –Машҳад: Остони ҚудсиРазавӣ,1366. Ҷ.1. 518c.,Ҷ.2.-428.

7.    Омулӣ, ШамсуддинМуҳаммад ибни Маҳмуд. Нафоис-ул-фунунфӣ ароис-ил-уюн. Ҷ.1-3. Батасҳеҳ ваповарақиАбулҳасаниШаъронӣ. -Теҳрон: ИнтишоротиСақф,1381. Ҷ.1. -595 с.

8.    Порсо, Саййид Аҳмад. Баррасӣ, тавсиф, тафсирватаҳлилиилмӣ ваадабииамсолу ҳика­мипорсӣ. Теҳрон: Пажӯшишгоҳиулуми инсонӣ вамутолеотифарҳангӣ, 1393. 372с.

9.    Рашидуддин Ватвот. Латоифу‐л‐амсол. ТаҳияватавзеҳиАнвароваМаърифатваОқиловОқилбой. –Хуҷанд: Ношир, 2016. 264 с.

 10.ас-Саъолабӣ, Абумансур. ат-Тамсилва‐л‐муҳозара. Мусаҳҳеҳ Қусайалусайн. Бейрут: Дор мактабат-ул‐ҳилол, 2003. 336 с.

Таърихи нашр

Пятница, 23 Июнь 2017