0.0/5 овоз (0 овозҳо)

Номаҳои Соинуддини Хуҷандӣ

Муаллиф (он)

Мирзоев С.Х.

Чакидаи мақола

Дар мақола номаҳои донишманди маъруфи Оли  Хуҷанд дар Исфаҳони қурунивустоӣ Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ (1370-1433м.) ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Зикр гардидаст, ки азСоинуддиниХуҷандӣ наздик 20 нома боқӣ мондааст, киметавон онҳороаз  рӯи  мазмунумоҳиятвасабкинавишташонбаномаҳоисултонӣ, ихвонӣ, ирфонӣ ва ҳуруфӣ дастабандӣ кард. Азинмиқдор 6 номабашоҳонуамирзодагон: 9 номаба фарзанд ва ақрабояш; 3 мактубба пирони тариқат навишташуда, боқимонданомаҳоиирфонӣ ва ҳуруфӣ мебошанд. Таъкид шудааст, ки ХоҷаСоинуддин дар номаҳо матлабҳояшро бо забони форсии махлути луғотватаркиботиарабӣ ва бо истинод ба оёту  аҳодис  ва абёти форсии тоҷикӣиброзмедорад, ки чунин тарзи нигориш мар бути наҳваибаёни ХоҷаСоинуддинбуда, табаҳҳурикомили ӯродарзабонҳоифорсиитоҷикӣ ваарабӣ басубутмерасонад.  НомаҳоиХоҷаСоинуддинмаълумотимуҳимвасудмандродоирбааҳволихудвахонадонашдоробуда, дарин  бобат, сарчашмаидастиаввалмебошанд. НомаҳоиХоҷа Соинуддин аз ҷумлаимонда гортариносориадабиинависандабуда, азчандиндидгоҳ: адабиву таърихӣ, иҷтимои-сиёсӣ, ирфонӣ ва ҳуруфӣ арзиши муҳимвамуфиддоранд. Вижагиҳоизабонвасабкибаёниномаҳобаррасӣ гардидаанд.

Калидвожаҳо

нома, номаҳои Соуниддини Хуҷандӣ, Оли Хуҷанди Исфаҳон, дастхатҳо, номаҳои султонӣ, ихвонӣ, ирфонӣ

 

Пайнавишт

1.        Баёнӣ, М. Маҷмӯаи  муншаот / М. Баёнӣ  // Раҳнамоикитоб.-1340.-Соличаҳорум, ҷилди 3.- С.237

2.        Баҳор, Муҳаммадтақӣ. Сабкшиносӣ ётаърихитатаввуринасрифорсӣ.-Дар се ҷилд.- Ҷилди сеюм / Муҳаммадтақӣ Баҳор.- Теҳрон, Заввор.-1381.-440 с.

3.        Беҳбаҳонӣ, Саййидалӣ. АҳволваосориСоинуддиниТуркаиИсфаҳонӣ  баинзимомирисолаиИнзолияи”-и ӯ // Маҷмӯаисуханрониҳовамақо лаҳодарбораифалсафаваирфониисломӣ /  Саййидалии Беҳбаҳонӣ .-Теҳрон: Мутолиотиисломӣ, 1349, саҳ. 110-132

4.        Донишпажӯҳ, Муҳаммадтақӣ. МаҷмӯаирасоилиХуҷандӣ / Муҳам мадтақӣ Донишпажӯҳ. // ФарҳангиЭронзамин.-1345.-Ҷилди 4.- С. 307-312. 

5.        Феҳристи нусхаҳои хаттии Китобхонаи миллии Малик.- Ҷилди 7.  Маҷ мӯаҳова ҷунгҳо / ЗериназарватаълифиМуҳаммадтақииДонш пажӯҳ.-Теҳрон : Донишгоҳ, 1364.- 489 с.

6.        Хуҷандӣ,Соинуддин. Маҷмӯаирасоил/ СоинуддиниХуҷандӣ.-Теҳ рон: Китоб хонаимаҷлисиШӯроиисломӣ, дастхатишумораи 10196. - 417 вар.  

7.        Хуҷандӣ, Соинуддин. Шарҳи Назм-уд-дурар / Тасҳеҳ ва таҳқиқ аз Ҷудии Неъматӣ / Соинуддини  Хуҷандӣ. -Теҳрон: Мероси мактуб,1384.-509 с.    

8.        Хуҷандӣ, Соинуддин.Чаҳордаҳ рисолаи форсӣ / Муқаддима ва тав зеҳот: Маҳмуди Тоҳирӣ / Соинуддини Хуҷандӣ .-Теҳрон: Ояти ишроқ, 1389 ҳ.- 373 с

9.        Хуҷандӣ, Соинуддин. ал - Маноҳиҷ фи-л-мантиқ. Тасҳеҳи ИброҳимиДебоҷӣ / Соинуддини Хуҷандӣ.- Теҳрон, : Сухан,1376.- 118 с. 

10.    Ҷомӣ,Абдурраҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд.- Ҷ. 8 (“Нафаҳот-ал- унс”,  “ Рисолаи қофия”,  “ Рисолаи арӯз”, “Рисолаи мусиқӣ”, “ Шарҳи рубоиёт”, “ Номаҳо”) / Мураттибон: А. Зуҳуриддинов, А. Муҳаммадиев, А.Раҳмонов / Абдурраҳмони Ҷомӣ. – Душанбе: Адиб, 1990.- 496 с.

Таърихи нашр

Среда, 24 Февраль 2021

Индексатсияи маҷалла

Дӯстони мо

Воридшави ба сомона

4544593
Имрӯз
Рӯзи гузашта
Ҳафтаи ҷорӣ
Ҳафтаи гузашта
Моҳи ҷорӣ
Моҳи гузашта
Ҳама рӯз
1300
1136
4192
18751
79913
103423
4544593

Прогноз Сегодня
4368


IP-и Шумо3.222.251.91